ویدیو | فایده شوخی فیروز کریمی نسبت به داور ایرانی

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، قاهر کریمی درون یک دستور کار تلویزیونی اظهارنظر جالبی نسبت بوسیله فغانی مطرح کرد.