۲۰ به شما!

تیمی که بخاطر دوچرخه فقره می کند؛ آویشن بیستی است. بگذارید از طرف تیمی بگویم که ۲۰ سال است با عشق و دلبستگی برای طفل…