تصاویر | کشفیات جدید مفروضات لشکر | احتکار اقلام بهداشتی و پزشکی داخل دبستان!