مرزها قرنطینه می شوند؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، مسعود خوانساری تو نامه ای به اسحاق جهانگیری دستیار نخست مهتر جمهوری خواست که برای حفظ کردن سیلان…