اندوه اندیشی پیرامون سیر تکاملی مشمولین خدمت مقرری ایرانی خارج از کشور بوسیله وطن

به گزارش ایسنا ، داخل این کنفرانس سید کاظم سجادی، معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت خارجه با اشاره به ظرفیت های زیاد خوب هموطنان ایرانی مقیم بیرون از کشور به خاص ایرانیان برگزیده و فرهیخته، بر ضرورت تسهیل تردد و فراهم کردن  شالوده های لازم  جهت مناسبت پیوسته ایرانیان با تو کشور اصرار و از حاضران درخواست شد  تا با مدل سازی و تدوین پروگرام های کاربردی و مدون نسبت به افزایش تسهیلات علت تردد این گروه از مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام لازم صورت پذیرد. 

وی همچنین پیشنهاد کرد تا برای دیگر مشمولین نوکری وظیفه عمومی همچنین فرصت های صدور مجوز سفر به داخل ملک از طریق فضای مجازی و بدون مراجعه افراد به ایلچی گری خانه ها و بخاطر خروج از کشور نیز بدون رجوع به ادارات مهیا شود. 

داخل ادامه، سپهبد محمد جواد زاده کمند، کمک نیروی انسانی ستاد بی مو نیروهای مسلح با تایید نکات مطرح شده به تشریح جنبه های مختلف شکوه این مسأله از منظر ستاد کل نیروهای مسلح پرداخت و ضمن رمز به دیدگاه متعالی و خردمندانه فرماندهی معظم طاس قوا  درخصوص این  موضوع، اهم فرصت های مناسبی که تاکنون مبتنی بر فرمایشات و تدابیر ایشان  برای این قسمت قسمت کردن از افراد ساختن شده را برشمرد و اشاره کرد  که من پس ازآن همچنین تصمیم پیاده شدن آن است که با همیاری و همکاری وزارت امورخارجه و سایر وسیله های مرتبط نسبت بوسیله شناسایی چالش ها و رفع موانع موجود اقدام و زمینه تردد این دسته از افراد به داخل سرزمین بیش از پیش مهیا شود.

وی  همچنین پیشنهاد کرد ضمن تشکیل کارگروهی مشترک، نسبت به احصاء چالش ها و مسائل مرتبط با مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور اقدام تا تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات مرتبط اخذ شود.

 تو این نشست همچنین تعدادی از مدیران حاضر به تشریح مسائل فیمابین و همچنین ظرفیت های بی بسان ” شیوه نامه استفاده از ظرفیت های علمی و دانشی مشمولین غائب نخبه ایرانی مقیم خارج از قلمرو ” که براساس موافقت مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شده است، پرداختند.

 در خاتمه سید کاظم سجادی ضمن اشاره بوسیله ظرفیت های فراکسیون ایرانیان بیرون از کشور در مجلس شورای اسلامی، به دلبستگی مندی این قسمت قسمت کردن از نمایندگان  به فراهم کردن  تسهیلات بیشتر بخاطر سیر تکاملی هموطنان و مشمولین ایرانی مقیم خارج از کشور بوسیله در و نصیب مندی از ظرفیت های آنان در قلمرو پرداخت و اظهار امیدواری کرد تو سایه تعامل نشریه ها و مایه های مرتبط با موضوع و حجم های حلقه شورای اسلامی، تماشایی برداشتن گام های مؤثری داخل راستای ارتباط موثر سلسله های آتی با میهن خود و خدمت بوسیله هموطنان باشیم.

انتهای پیام