اوباما تو مورد سپهبد مثال حاج قاسم سلیمانی چه گفت؟

ماجرای استقلال سیاست باز مطرح ایرانی از ترور توسط حاج قاسم سلیمانیپ روایت فرستاده قبلی ایران از نزول موصل | به عراقی ها گفته بودیم