حضور امیر دریادار سیاری در کانون امنیت ملی محفل

به گزارش ایسنا بوسیله نقل از ارتش، ضرورت بازنگری و ارتقای بودجه خیل در ردیف های اعتباری بودجه سال ۱۴۰۰ و الزام شانس پهلو تقدم دهی به بودجه امور دفاعی نیروهای مسلح از جمله موضوعات اصلی این دیدار وجود.

بررسی تطبیقی ردیف های اختصاص یافته بوسیله گند در بودجه سال جاری و سال 1400 نیز درون بازدید حکیم حاج بابایی، مهتر کمیسیون پروگرام و بودجه مجلس با امیر دریادار سیاری از جمله مورد بحث و مطالعه قرار گرفت.

همچنین امیر سیاری داخل این دیدارها مهمترین فعالیت های ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزه های عملیاتی، اطلاعاتی و راهبردی را نیز توضیح و پهلو آمادگی کامل نیروهای چهارگانه آجا در تخلیه سخت گیر هرگونه تهدید احتمالی میوه ایران اسلامی تاکید کرد.

در این دیدار امیر سرتیپ مسعود مقدس، معاون طرح و برنامه و بودجه ارتش نیز دریادار سیاری را اتصال کرد.

انتهای پیام