ویدئو | ۱۳ گلوله این تیربار اتوماتیک به سمت شهید فرخی زاده شلیک شد | روایت متاخر از روال ترور مثال فخری زاده