عکس روز | نخستین واکسیناسیون

یک زن ۹۰ ساله نخستین واکسن کرونا را در انگلیس دریافت کرد

 Jacob King/PA