مقدماتی تصویر از محمود موسوی مجد جاسوس سیا

جاسوسی که محل رفت و آمد سردار سلیمانی را لو می عدالت چه کسی بود؟ | جزئیات ارتباط موسوی مجد با موساد و سیا