پاسداری سرداران برای سردار | تصاویر فرماندهان ارتش و خیل در رسوم احترام گذاردن مثال قاسم سلیمانی