آغاز رزمایش پدافند فلکی مدافعان سپهر ایالت

بوسیله گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از مهر، مراحل گسترش و تثبیت سامانه های پدافندی حاضر در رزمایش با مداومت پهلو واکنش سریع نیروهای مدافع و اقتدار کوچیدن سریع سامانه های موشکی، راداری و توپخانه ای پس از انجام عملیات، برقراری ارتباط کنف و چند لایه میان سامانه های پدافندی، ارتباط کم قیمت میان برگ و نیروهای عمل کننده  و شبکه یکپارچه پدافند فلکی قلمرو برای اتخاذ غرض دفاعی سزاوار سرزنش با تهدید، اقدامات مهندسی رزمی و پدافند جاهل عامل برای اختفا و اختفای سامانه ها و تجهیزات و نیرنگ متخاصم از مهمترین اقدامات انجام شده در مرحله اول این رزمایش است.

انجام پروازهای اطلاعاتی و شناسایی با سرنشین و بدون سرنشین تو منطقه اشتراکی رزمایش، تهاجم هواپیماهای شکاری به منطقه رزمایش و انجام رفتار تاکتیکی و دفاعی هواپایه بر محصول هواگردهای مهاجم ذیل تربیت شبکه یکپارچه پدافند فلکی کشور از دیگر اقدامات اجرا شده در این مرحله از رزمایش بود.

همچنین ارتکاب عملیات سوختگیری آسمانی پیاده شدن بالا منطقه رزمایش با تربیت افسران کنترل شکاری پدافند هوایی، مسابقه مراحل دفاع فلکی شامل کشف، شناسایی، رهگیری، درگیری و اصابت الکترونیکی سامانه های پدافند هوایی تو این مرحله از رزمایش محک شد.

استقرار سامانه های فرماندهی و کنترل متحرک فکور، سامانه های راداری بومی معراج، فتح-۲، سامانه های تاکتیکی اطلاعات و شناسایی، سامانه های هیاهو الکترونیک و شبکه دیده بانی بصری نیروی پدافند هوایی خیل از دیگر اقدامات انجام شده درون این بخش از رزمایش است.