پشتیبانی از همگی نیروها درون اذن کارمان است

به گزارش ایسنا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزادهفرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره شرایط فعلی این نیرو گفت: نیروی فلکی امروز در آمادگی کامل صبر دارد.

فرمانده نیروی آسمانی خیل جمهوری اسلامی ایران ادامه انصاف: این نیرو طرح های عملیاتی خود را بخاطر مواقع مختلف طرح ریزی کرده و پشتیبانی از همه نیروها را در اذن حکم دارد.

وی افزود: همچنین نیروی فلکی سپاه طرح های راهبردی و پیچیده ای دارد که در زمان مواجهه با تهدیدات و بنا به دستور سلسله مراتب فرماندهی، آن ها را اجرا خواهد کرد.

حاکم نیروی فلکی گند درباره تحکیم این نیرو تو مرزوبوم فنی و تجهیزاتی نیز گفت: در این رابطه بی آرامی طرح های متعددی را در انگیزه تقویت نیروی آسمانی لشکر با وزارت دفاع تو مشت اجرا داریم.

امیر سرتیپ نصیرزاده در بسرنوشت شوم دچار کردن دیگری از سخنان خود بوسیله نقش نیروی فلکی لشکر در مقابله با دشمن زیاد در عهد دفاع مهذب رمز و بیان کرد: رژیم بعث عراق در ساعت ۱۴ روز سی و غره شهریور سال ۵۹ تمام فرودگاه های ما را تک حمله هوایی قرار داد تا بدین دستگاه نیروی هوایی ما را زمین گیر کند و در ادامه جنگ، خیالش از بابت مهمترین نیروی تهاجمی ایران آسوده باشد.

وی افزود: نیروی هوایی بوسیله سرعت بر اساس طرح هایی که از قبل آماده کرده حیات به دشمن بعثی حمله کرد و در روز مبدا طی یک عملیات برق آسا دو سندیت دشمن را تک برخورد قرار انصاف. بدین ترتیب، نیروی هوایی اولین پاسخ را به متخاصم داد تا مدال دهد که نیروی هوایی درون آمادگی طولانی صبر دارد و پس ازآن طبق برنامه های طرح ریزی شده از قبل، عملیات فراخ کمان ۹۹ را عمل داد و طی آن گزند شصتی را بوسیله رژیم بعثی نشان دادند که به هیچ عنوان در برآوردهایشان آن را محاسبه نکرده بودند.

فرمانده نیروی هوایی گند با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما داخل این عملیات شریک شدن داشتند، گفت: طی این عملیات تعداد ۱۴۰ جنگنده به قبر عراق نفود کردند و بسیاری از فرودگاه ها، پایگاه ها و مراکز رادیکال و حیاتی رژیم بعثی را مورد برخورد استراحت دادند، به طوری که برخی از این پایگاه ها تا دو ماه فعالیت خود را تعلیق کردند.

وی امتداد داد: این تاخت وسیع سبب شد رژیم بعثی برخی از جنگنده هایش را به منتهی الیه مغرب عراق منتقل کند تا از دسترس هواپیماهای ما دور باشند.

امیر سرتیپ نصیرزاده افزود: نیروی هوایی ارتش بعد از شش ماه تو یک عملیات بزرگ و متجاوز پیچیده، شان «الولید» را مورد تهاجم قرار قسط و هنگام این عملیات غرورآفرین حدود ۶۰ فروند جنگنده دشمن منهدم شد.

فرمانده نیروی هوایی سپاه با پافشاری کنار اینکه عملیات حمله به «اچ ۳» یکی از مهمترین عملیات های هوایی محسوب می شود، گفت: این عملیات با توجه به پیشرفت های علمی و فناوری هایی که امروز وجود دارد، باز هم یک عملیات زیاد دقیق و هنرمندانه محسوب می شود که با موفقیت به ایفا درآمد؛ لذا این عملیات در گیتی مورد توجه و فراگیری در دانشگاه های ارتشی استراحت گرفت.

فرمانده نیروی فلکی ارتش امتداد عدل: نقش آفرینی نیروی هوایی خیل در دوران دفاع مهذب علت شد تا صدور نفت رژیم بعثی تو سه ماه اول فساد بوسیله صفر برسد و در حوزه اقتصاد بحران با شاق مواجه شود.

امیر سرتیپ نصیرزاده تصریح کرد: هیچ عملیاتی داخل دوران دفاع مهذب عمل نشد، مگر اینکه نیروی هوایی در آن شرکت داشت. نیروی فلکی سپاه از چند روز قبل از هر عملیات در منطقه پیشگاه دارد و با عکس برداری و شناسایی منطقه، داده ها لازم را از نحوه تثبیت و گشادگی متخاصم دریافت می کند و تو اختیار قرارگاه ها می گذارد.

وی با اشاره به وظایف این نیرو در دوران دفاع مهذب خاطرنشان کرد: پشتیبانی از نیروهای خاکی هم درون هنگام حمله و هم داخل مواضع پدافندی، از دیگر وظایف این نیرو بود؛ همچنین تهاجم بوسیله مواضع دشمن، پیمانه کردن خطوط متعاقب جبهه دشمن و انهدام قرارگاه سلطنت رژیم بعثی از دیگر وظایف نیروی فلکی در عهد دفاع مهذب بود.

فرمانده نیروی هوایی ارتش افزود: نگاهداری از مناطق حساس و حیاتی و شریان های اقتصادی به اختصاص قرارگاه های عملیاتی از دیگر وظایف بنیانی نهاجا در عهد دفاع مقدس بود.