بجهت صلح می خواهیم باید خودمان را برای جنگ آماده کنیم

بوسیله گزارش ایسنا، امیر حسین ولی وند زمانی فرمانده دانشگاه حکمرانی و ستاد ارتش(دافوس) صبح دوشنبه تو حاشیه تشریفات افتتاحیه نمایشگاه کتاب صلح و دفاع درون جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما داخل دافوس آموزش جنگ و جنگیدن را در سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی به دانشجویان ایرانی و غیرایرانی می دهیم و به خشکی امدن همین زمینه قصد کردیم این مرحله نمایشگاه تاریخ «صلح و دفاع» را راه اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه «همه باید بدانند که امر ما درون دافوس جنگ است اما اصل کار ما و پیام مان صلح است»، افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع با همکاری چند راه اندازی انتشاراتی در و بیرون از سرزمین طرز اندازی شده و نوید منت برای تحقیقات پیش رو در مباحث مربوط به «صلح و دفاع» و «شورش و دفاع» است.

فرمانده دافوس گفت: بسیاری از کشورها در برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع با دافوس ارتش شریک کردند و ما داخل اختتامیه این نمایشگاه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد در اب صلح را خواهیم داشت.

امیر ولی وند در پایان با بیان اینکه «پیام نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع این است که ما هم به دنبال صلح هستیم و هم آماده جنگ»، تاکید کرد: ما در برابر صلح می خواهیم باید خودمان را بخاطر جنگ آماده کنیم.