در برابر صلح می خواهیم باید خودمان را بخاطر بحران آماده کنیم

به گزارش ایسنا، امیر حسین ولی وند زمانی فرمانده دانشگاه فرمانروایی و ستاد خیل(دافوس) صبح دوشنبه تو حاشیه رسوم افتتاحیه نمایشگاه کتاب صلح و دفاع تو جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما داخل دافوس آموزش فساد و جنگیدن را تو سطوح تاکتیکی، عملیاتی و راهبردی بوسیله دانشجویان ایرانی و غیرایرانی می دهیم و به خشکی امدن همین مبنا قصد کردیم این کود نمایشگاه تاریخچه «صلح و دفاع» را راه اندازی کنیم.

وی با اعتراف اینکه «همگی باید بدانند که کار ما در دافوس جنگ است اما اصل امر ما و پیام مان صلح است»، افزود: نمایشگاه بین المللی کتاب صلح و دفاع با مشارکت چند موسسه انتشاراتی داخل و بیرون از ناحیه متد اندازی شده و نوید نوع دوستی برای تحقیقات پیش رو در مباحث مربوط به «صلح و دفاع» و «اغتشاش و دفاع» است.

فرمانده دافوس گفت: بسیاری از کشورها در برگزاری نمایشگاه بین المللی تاریخ صلح و دفاع با دافوس خیل همکاری کردند و ما در اختتامیه این نمایشگاه پیام دبیرکل سازمان ملل متحد درون باب صلح را خواهیم داشت.

امیر اما وند در پایان با بیان اینکه «پیام نمایشگاه بین المللی تاریخ صلح و دفاع این است که ما هم به دنبال صلح هستیم و بی قراری آماده اغتشاش»، تاکید کرد: ما چون صلح می خواهیم باید خودمان را برای شورش آماده کنیم.