اجماع مناسبی برای راه اندازی شبکه های پیام رسان داخلی وجود ندارد

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی داخل پروگرام گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو با حساب کردن تهدیدهای سایبری و امنیت شبکه گفت: در حوزه این تهدیدات به توانمندی های برازنده توجهی رسیده ایم و این نوع از حملات را می توانیم بوسیله آسانی تهی سازی کنیم.

وی گفت: در نمایشگاه سایبری امسال حدود ۴۰۰ درصد درمقایسه با نمایشگاه نخست از نظر تعداد و مداقه کیفیت سامانه های سایبری رشد کرده ایم ودر سامانه های کنترل صنعت ۴ محصول امنیت مردمان داریم که بهتر از سامانه های خارجی هستند.

جلالی با بیان اینکه با معماری ویژه پدافندی، سامانه های کنترل صنعتی سرگین را مخلوق ایم، گفت: حدود ۲۰۰ ثمر پایه پدافند سایبری داخل درون ساخته شده است.

وی با رمز به حمله اخیر سایبری آمریکا به صنعتی برق ونزوئلا و اختلال در صنایع راهبردی این قلمرو اظهار کرد: آمریکا در حالی که مدعی است که به این کشور حمله سایبری می شود، اما بزرگترین متصرف سایبری دنیاست.

مهتر سازمان پدافند غیرعامل اضافه کرد: این اقدام آمریکا لزوم پرداختن ما به سامانه های بومی را نشان می دهد و همگی مایه ها موظفند بخاطر سامانه های حیاتی خود از سامانه های مردمان استعمال کنند وسازمان پدافند غیرعامل این موضوع را پیگیری می کند.

جلالی درباره اسلوب اندازی مرکز دفاع ملی سایبری یادآور شد: در شورای طرح های تحقیقاتی و راهبردی بر ساختن این مرکز اصرار شد، زیرا بخاطر کاهش وابستگی و مقابله با تهدیدات نیازمند نظام دفاع سایبری هستیم.

وی گفت: برای اسلوب اندازی مرکز دفاع سایبری افزون بر تقویت صنعت دفاع سایبری و آموزش نیروی انسانی درون کبد رشته دانشگاهی نیازمند تنظیم اهداف و برنامه تو این بنیاد هستیم و در زیبایی عملیاتی دفاع ملی سایبری تهدیدات گروه بندی و نقش دستگاه ها و برگ مورد نیاز مشخص شده است.

جلالی با تقریر اینکه هم سخنی مناسبی برای اسلوب اندازی شبکه های پیام رسان تویی وجود ندارد، گفت: برخی مسئولان معتقدند این شبکه ها ظرفیت پاسخگویی به نیاز انسان را ندارند، ولی فدایی مسئولان ظرفیت این شبکه ها مطلوب می دانند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور افزود: هیچ کشوری اجازه نمی دهد انسان آن در شبکه اجتماعی ساماندهی شوند که سرورهای آن و هدایت انسان در آن شبکه خارج از کشور باشد. بر این بنیان زیرساخت ها باید در کشورمان باشد و نظام غرض بگیرد که برای رویه اندازی شبکه ملی تویی سرمایه گذاری یواش.

جلالی افزودن کرد: از پنج، ریه ماه گذشته با برگزاری ۷۰ رزمایش در مملکت بانک ها، آب، صاعقه و انرژی پیشرفت کار را بررسی کرده ایم و نتایج مقدماتی مرحمت درباره شبکه ملی ارتباطات داشته ایم.

وی گفت: کشورهای که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند و برخی کشورهای مملکت خلیج فارس کنار مخالف ما تو مملکت سایبر فعالند و به عنوان نمونه رژیم سعودی با اعمال سیاست در یکی از شبکه های مدنی و خریداری سهام آن فداکار شریک شدن های مزدور را بر نقیض ما بوسیله کار گرفته است.