استعمال موشکهایمان از خلیج فارس بیشتر شده است

به گزارش ایسنا، سردار حاجی زاده با اشاره به وضعیت شان های آمریکا در منطقه و نبوغ موشکی سپاه، بیان کرد: وضعیت آمریکایی ها طوری است که انگار گوشتی در زیر دندان ما هستند و چنانچه تحرک بخورند پیاده شدن سرشان می زنیم.

وی با اعتراف اینکه این طور وضعیتی داخل حال فراهم درون منطقه شکل گرفته است، اقرار کرد: قبلاً اینطور نبود. اینها قبلاً برای ما تهدید بودند ولی حالا فرصت هستند.

فرمانده هوافضای سپاهبا طرح این استفسار که چرا آمریکایی ها سخن از مجادله با ایران کنار اصطلاح نمی آورند، اظهار کرد: دلیلش این است که آسیب پذیر هستند و در پاره شنا بی قراری که ناوهایشان درون خلیج فارس فاصله نزدیکی با ما دارند، شرایط سندیت بوسیله شکلی است که موشکهایی که داریم، قابلیت کمال مطلوب قرار دادن شناکننده را از فاصله ۳۰۰ کیلومتری دارند و حتی این میزان در دستاوردهای جدید به ۷۰۰ کیلومتر ارتقاء یافته که حدود کاربردش از خلیج فارس بیشتر شده است. نامه چهره های دفاعی ایران | مجله نهادهای دفاعی ایران | مجله تجهیزات دفاعی ایران

حاجی زاده پافشاری کرد: ناودان هواپیمابری که حداقل ۴۰ تا ۵۰ هواپیما بر روی خویشتن دارد و شش هزار نیرو تو خود جمع کرده، در گذشته برای ما یک تهدید جدی بود، اما الان یک سیبل است و تهدیدات بدل به فرصت ها شده است.

لازم به یادآوری است اظهارات فرمانده هوافضای سپاه در برگ ریزان ۹۷  و درون یک برنامه تلوزیونی مطرح شده بود.